Privacybeleid

Anemaet Freelance Lelystad, gevestigd aan:

Priemkruid 8

4823NA Breda

Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.anemaet.org

Priemkruid 8

4823NA Breda

Nederland

Telefoon: +31 6 42492957

Frans Anemaet is de Functionaris Gegevensbescherming van Anemaet Freelance Lelystad. Hij is te bereiken via frans@anemaet.org

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Anemaet Freelance Lelystad verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@anemaet.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Anemaet Freelance Lelystad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

– Anemaet Freelance Lelystad verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Anemaet Freelance Lelystad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anemaet Freelance Lelystad) tussen zit. Anemaet Freelance Lelystad gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Webhosting en mailservice diensten van Neostrada B.V. Lelystad
  • WordPress Statistics,  geanonimiseerde gebruikers statistieken die niet herleidbaar zijn naar personen en spamcontrol .
  • Verwerking van gegevens in Microsoft en/of MAC-OS PC-systemen binnen het lokale netwerk van Anemaet Freelance Lelystad. Elk systeem is voorzien van een PANDA-Firewall.
  • Beveiliging van in het bijzonder de mailservices wordt verzorgd onder het privacy reglement van Neostrada. Neostrada is daarbij wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Anemaet Freelance Lelystad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen gerelateerd aan opdrachten en facturatie te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

Personalia                                             > 6 jaar                      > Belastingwetgeving

Adres                                                      > 6jaar                        > Belastingwetgeving

Bankgegevens                                   > 6 jaar                       > Belastingwetgeving

KvK                                                          > 6 jaar                        > Belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden:

Anemaet Freelance Lelystad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Anemaet Freelance Lelystad gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anemaet Freelance Lelystad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@anemaet.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Anemaet Freelance Lelystad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Anemaet Freelance Lelystad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@anemaet.org